Halverwege de raadsperiode

Halverwege de raadsperiode

Zeker zo halverwege de zittingsperiode is het goed om eens te kijken wat er van het raadsprogramma verwezenlijkt is, en welke moties er zijn uitgevoerd en welke er nog zijn blijven liggen.

Kijkend naar het raadsprogramma zien we een viertal grote projecten. Afgelopen jaar is het Rabobank gebouw aangeschaft om de Hert naar de Markt te kunnen gaan verplaatsen. Het project loopt naar behoren. Wij blijven onze zorgen houden over de vrijkomende locaties. In november heeft de raad, op initiatief van D66 een motie aangenomen om een aanvang te nemen met de ontwikkeling van de vrijkomende locaties. Wij hebben hiervan tot nu toe geen resultaat gezien. 

Dit geldt ook voor de vrijkomende locaties in Hapert vanwege de verplaatsing van de MFA. Een mooi plan, waarbij het gestelde budget van 15,24 miljoen uit het coalitieakkoord met 6 miljoen werd overschreden.

Van de Egyptische Poort verwachten wij na de zomer een uitgebreide update. Fatsoenlijk marktonderzoek en technisch onderzoek naar de haalbaarheid van de zwemvijver is nog niet aan de raad voorgelegd. Ook wat betreft de invulling van de “sociale tuinen” zien we nog geen ontwikkeling. De eyecatcher, een groene overkluizing over de N284, blijkt nu niet meer haalbaar. Daarmee is het plan wat de raad in mei vorig jaar aannam al op een belangrijk onderdeel gesneuveld. Wat D66 betreft laten we de ontwikkelingen in dit gebied even liggen. We hebben namelijk al genoeg problemen om de financiën rond te krijgen.

Over de N284 komen we morgen nog verder te spreken. Van al te ambitieuze plannen lijkt helaas geen sprake. Er komt geen snelfietspad richting Eindhoven en ook het openbaar vervoer krijgt geen noemenswaardige impuls. Ook wordt de doelstelling om sluipverkeer terug te dringen niet gehaald. We vroegen om variant 2, maar krijgen variant 1, een nieuw laagje asfalt met een paar kleine verbeteringen.

In de digitale ambitie van de gemeente lijken ook weinig vorderingen gemaakt. Er is aansluiting gevonden op mijnoverheid.nl, maar de burgers krijgen hun post nog steeds in de brievenbus. Ook de voortgang van aanleg van een glasvezelnetwerk lijkt compleet verdwenen.

Qua duurzaamheid blijft het ook behelpen. Straks bespreken wij de keuzenota energie. Elf jaar na de uitspraak van deze raad om in 2025 energieneutraal te willen zijn. Slechts 3 procent energiebesparing is bereikt. D66 dringt aan op een versterkte inzet op besparen van energie. Niet alleen bij huishoudens, maar vooral ook bij de industrie en het verkeer. Om hier beter op te kunnen sturen, heeft D66 een motie ingediend enkele beleidsindicatoren aan de begrotingscyclus toe te voegen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Ook zien wij nog weinig voortgang in de electrische laadpalen voor zowel autos als fietsers.

Verder vragen wij ons af wat er met de unaniem aangenomen motie van D66 over de forensenbelasting is gebeurd. In november heeft de wethouder toegezegd hier nu op terug te komen, maar we lezen niets in de perspectiefnota. Kennelijk verhoogt dit college liever de OZB, dan een raadsbreed aangenomen motie uit te voeren. Een OZB verhoging van 15%. D66 heeft wel al meerdere malen gewaarschuwd dat er een herverdeling van het gemeentefonds aan zat te komen en heeft vanwege financiële motieven niet ingestemd met diverse grote projecten. D66 zal nu dan ook niet instemmen met de perspectiefnota.

Ik wil afsluiten met de meest schokkende gebeurtenis van het afgelopen jaar; de fraude bij Kempenplus. We begrijpen dat het onderzoek nog bezig is, maar toch zouden we graag horen welke acties het college genomen heeft om iets van het geld terug te halen. Is de accountant aansprakelijk gesteld? Is er een claim gelegd op bezittingen van de daders? Kortom, ziet de belastingbetaler iets terug van de 4,5 miljoen die verdwenen is?

One comment

  1. Rene

    “Ook zien wij nog weinig voortgang in de electrische laadpalen voor zowel autos als fietsers.”

    Dit is mij ook opgevallen. Ik woon en werk niet in de gemeente Bladel, maar ben voor familie en hobby regelmatig in Hoogeloon.
    Aangezien ik binnenkort in het bezit kom van een elektrische auto zou het ook handig zijn om in Hoogeloon te kunnen laden.
    Een openbare laadpaal aanvragen in Hoogeloon op de reguliere manier is niet mogelijk, want geen woon- of werkplaats. Contact opgenomen met de gemeente Bladel. Daar wordt aangegeven dat er een aanbestedingsproject loopt voor het plaatsen van openbare laadpalen in de gemeente. Hoe lang moet ik (en bijvoorbeeld toeristen die naar de kleinere kernen komen) wachten voordat er een of meerdere openbare laadpalen gaan verschijnen? Misschien dat een eerste stap gemaakt is door het gebruik van elektrische dienstauto’s door medewerkers van de gemeente?

Comments are closed.