Het raadsprogramma

Het raadsprogramma

Afgelopen donderdag werd het raadsprogramma gepresenteerd in de raad van Bladel. Dit programma is een overeenkomst tussen alle partijen in de raad waarin staat welke thema’s de komende vier jaar belangrijk zijn, en waarin wordt vastgelegd waarover we het wel eens zijn. Het gaat uit van het coalitieakkoord, maar voegt daar een aantal punten aan toe. Niet alle punten kunnen onze goedkeuring dragen, al zijn we met sommige punten wel heel blij. Hieronder per hoofdstuk onze voornaamste winstpunten en bedenkingen zoals in de raadsvergadering benoemd:

  1. Bestuur en ondersteuning: Ik wil allereerst mijn complimenten maken aan de wethouder. Op 3 september heb ik in de commissie gevraagd om aansluiting van Bladel op mijnoverheid.nl en op 6 september was dit geregeld. Over de bestuurlijke toekomst van Bladel hebben we ondertussen genoeg gezegd. D66 is voor fusie.
  2. Veiligheid
  3. Verkeer en vervoer: Wij zijn blij met de grote aandacht die uitgaat naar duurzamer verkeer. Zowel verbetering van het OV, elektrisch rijden met fiets of auto en snelfietspaden worden de komende jaren aangepakt. Ook de veiligheid rondom scholen, in de kernen en oversteekplaatsen van de N284 staan nadrukkelijk op de agenda.
  4. Economie
  5. Onderwijs: Uit onderzoek blijkt dat verplaatsing van de basisschool naar het Valensplein niet kan. Een spreekwoord van de Dakota Indianen zegt dat “als je ontdekt dat je op een dood paard rijdt, dan is de beste strategie om af te stappen.” In Bladel gaan we onderzoeken hoe we het paard toch weer kunnen laten lopen. Zonde van de tijd en het geld.
  6. Sport, cultuur en recreatie: Wij zijn blij met de vele aandacht voor de natuur. Dit is uit principe al goed, maar draagt ook nog eens bij aan het toerisme in de gemeente.
  7. Het stuk sociaal domein leest als een groot pleidooi voor fusie. Net als alle partijen maken wij ons grote zorgen over de beheersbaarheid van de kosten en de kwaliteit van uitvoering van de gemeentelijke taken.  Bij het plan MFA Hapert vinden wij dat de vrijkomende gronden gebruikt moeten worden om de woonvisie in te vullen. Bij voorkeur in een CPO constructie, zoals in hoofdstuk 8 ook wordt omschreven. Verder kunnen wij ons niet vinden om middels een BTW constructie kosten vooruit te schuiven. Het geeft een raar precedent voor alle verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke locaties.
  8. Volksgezondheid en milieu: De energietransitie waar we met zijn allen voor staan is een grote opgave. Dat Bladel hier zijn steentje in bijdraagt is terecht en was een speerpunt in het verkiezingsprogramma van D66. Zoals ook in de troonrede benoemd, “wij mogen volgende generaties niet met een milieuschuld belasten”. We zijn blij met aansluiting op het manifest klimaatstroom zuid en de duidelijke opdracht die het college hiermee krijgt.
  9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: Ik denk dat er vandaag genoeg gezegd is over de omgevingsvisie. Wat ik graag nog wil herhalen is mijn oproep aan het college om met een visie te komen, waar alle partijen, en niet alleen politieke partijen, achter kunnen staan, zodat het beleid niet staat of valt met een toevallige coalitie.