Algemeen beschouwd

Algemeen beschouwd

In grote lijnen kan D66 instemmen met de begroting. We zien dat de bekostiging van projecten als de MFA Hapert, en de aankoop van het Rabogebouw niet tot de tekorten leiden waar het in mei op leek. Deze onvoorspelbaarheid van de financiële situatie is echter wel een grote bron van zorg. De wethouder vroeg in mei de partijen toen om mee te denken in oplossingen. Daar kom ik straks op terug.
Wat meer opvalt aan de begroting is wat er niet in staat: duurzaamheid. Een speerpunt uit het raadsprogramma, waar deze begroting onvoldoende recht aan doet.
Met het aantreden van het college heeft D66 gevraagd om de portefeuille duurzaamheid expliciet bij een van de leden van het college onder te brengen. Deze aanbeveling is door het college overgenomen. Het is daarna natuurlijk de bedoeling dat er flinke vorderingen gemaakt worden op dit dossier.
Als Kempen hebben we de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Een datum die D66 niet los wil laten. Hier hoort ook energieopwekking bij. De Kempengemeenten zijn zoals met zoveel zaken samen op aan het trekken om de milieueffecten in kaart aan het brengen. Een proces dat, op zijn zachts gezegd, niet al te soepel verloopt. Wij roepen de wethouder dringend op om hier bovenop te zitten, zodat in het voorjaar een goede MER aan de raad voorgelegd kan worden. 

D66 wil dat de gemeente niet achterover gaat leunen. Hoewel energieopwekking in het buitengebied nodig zal zijn, vinden wij dat de bebouwde omgeving nog veel kansen biedt die altijd de voorkeur hebben boven ontwikkelingen in de natuur of op landbouwgrond. Wij roepen daarom het college op om alle gemeentelijke gebouwen vol te leggen met zonnepanelen, ongeacht het energieverbruik van het pand zelf.

D66 mist een visie om de de infrastructuur voor te bereiden op elektrisch rijden en alternatieve vormen van vervoer. Ook missen wij verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark. 

Vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen hebben we opgeroepen om meer middels indicatoren te werken. Hierbij hebben we aangegeven vooral indicatoren op het gebied van duurzaamheid te missen. Het college staat hier positief tegenover en de begroting is anders ingedeeld om hier ruimte voor te maken. D66 stelt voor om de volgende indicatoren op te nemen in de begrotingscyclus:

  • Hoeveelheid elektriciteit die van het netwerk wordt afgenomen in de gemeente
  • Hoeveelheid gas die van het netwerk wordt afgenomen in de gemeente
  • % Woningen in de gemeente met energielabel A of B
  • % Gasvrije woningen
  • % Bedrijven in de gemeente met een adekwaat energiebesparingsplan
  • % voertuigen dat in de gemeente geregistreerd staat en geen fossiele brandstoffen gebruikt
  • CO2 uitstoot door activiteiten van de gemeentelijke organisatie

Zo kom ik tot de volgende motie om als gemeente serieus werk te gaan maken van de energietransitie: Motie energieneutraal. (Verworpen 4-13)

Daarnaast zien wij in de belastingtarieven nog een kans. Er bestaat een belasting voor inwoners en een belasting voor toeristen. De bouw van de flexcampus in Hapert roept bij ons de vraag op hoe het geregeld is met arbeidsmigranten. We zien in verschillende andere gemeenten dat er forensenbelasting geheven wordt en willen graag uitgezocht zie of dit voor Bladel ook de moeite waard is. Vandaar de volgende motie: Motie Forenzenbelasting (Aangenomen 17-0)