Reactie D66 op het coalitieakkoord

Reactie D66 op het coalitieakkoord

Proficiat. We zijn blij dat er een coalitie is gekomen die Hapert en Bladel met elkaar verbind en hoopt dat de tegenstellingen tussen de oude gemeentes na 20 jaar eindelijk zullen gaan verdwijnen.

Wij vinden het jammer dat D66 niet mee doet. We hadden op een aantal onderwerpen (duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing, energietransitie ) echt een toegevoegde waarde. Wij zullen onze punten in de oppositie waar gaan maken. Vandaag starten we daarmee door op onderdelen van dit akkoord te reageren.

Wij kunnen ons vinden in de wethouders kandidaten. Zij zouden ook wethouder geworden zijn als D66 wel mee gedaan had en krijgen dan ook nu ons vertrouwen. Wij willen het college wel verzoeken om in de verdeling van de portefeuilles ‘duurzaamheid’ expliciet als portefeuille op te nemen.

De paraaf over bestuurlijke toekomst vindt D66 erg traditioneel ingericht. Nu nog spreken over burgerparticipatie is niet van deze tijd en toont aan dat u de burger niet echt serieus neemt. De overheid participeert juist in initiatieven uit de samenleving in plaats van dat burgers iets mogen vinden van initiatieven van de overheid, kortom: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Ook het aansturen op een federatie kan onze goedkeuring niet dragen. Een extra bestuurslaag creëren maakt de zaak voor niemand duidelijker.

Bij de MFA Hapert wordt ineens gesproken over netto bedragen, waar het eerst bruto bedragen betrof. Praten over een netto investering is slechts een cosmetische maatregel; het gaat immers over een investering van ruim 18,5 miljoen euro. Ook is streven naar voordelen in de stichtingskosten is tegen beter weten in proberen de kosten naar beneden bij te stellen. Maandelijks stijgen de kosten met een bedrag van 150 tot 200 duizend euro. Voor 1 januari 2019 moeten we rekenen op een investering die de 19 miljoen gaat overschrijden. Dit als gevolg van het uitstellen van de MFA op initiatief van Bladel Transparant?

Over de mogelijkheden van BTW compensatie kunnen we duidelijk zijn: deze zullen door D66 niet gesteund worden. Dit maakt de zaak hopeloos ingewikkeld, en is een sigaar uit eigen doos, doordat zaalhuur als subsidies aan verenigingen gegeven moet gaan worden.

Qua buitengebied en natuur draait deze coalitie de klok terug in de tijd. De raad heeft medio 2017 de omgevingsvisie, overigens met instemming van Bladel Transparant, vastgesteld na een stevige amendering van het voorliggende voorstel. De bestuurscrisis zoals Bladel die in 2017 heeft meegemaakt is volledig voor niets geweest. Het CDA is er blijkbaar veel aan gelegen om haar gelijk te halen en alle maatregelen van de afgelopen maanden terug te draaien.

Inspraak op de geurnormen zal een eenzijdig beeld geven. Veel inwoners zullen het eens zijn met het ter inzage gelegde voorstel en zullen dus geen gebruik maken van de inspraakmogelijkheid. Straks ingaan op de inspraak van agrariërs die verruiming willen is de boel voor de gek houden.

D66 is nadrukkelijk tegen groei van de veestapel en zal erop sturen dat er over 4 jaar minder vee in de gemeente is dan nu. Dat houdt niet in dat individuele boeren niet mogen groeien. Echter de vrijbrief voor ongeremde groei die de coalitie aan boeren geeft kunnen wij niet steunen.

Bij de paragraaf landschap en natuur missen we maatregelen om illegaal crossen, afvaldumpingen en andere criminele activiteiten terug te dringen.

D66 is teleurgesteld in de diepgang van de paragraaf energietransitie. Hier is duidelijk het gemis van D66 in de coalitie te zien. Wij zullen ons inzetten om dit in het raadsakkoord steviger neer te zetten. Hierbij denken wij onder meer aan het bepalen van voorkeurslocaties voor 30 windmolens, Bouwen zonder gasaansluiting, Ontwikkelen van plannen om wijken van het gas af te krijgen, Energieneutraal bouwen, het rijdend materieel van de gemeente elektrisch krijgen, Zonnepanelen op stallen/industrie stimuleren en het toetsen van bedrijven op het nemen energiebesparende maatregelen met terugverdientijd kleiner dan 5 jaar.

In het sociaal domein hebben we onze twijfels bij de ambitie van het college. Waar bij diverse ontwikkelingen en bouwplannen termijnen worden genoemd, ontbreekt hier ieder tijdsspoor. Vreemd, aangezien een van de coalitiepartners zorg op 1 had staan. Met betrekking tot de participatiewet missen we de kritiek op de maatregelen die landelijk in voorbereiding zijn om mensen met een beperking anders te gaan belonen. Is de coalitie bereid om de werking van de participatiewet ter discussie te stellen in het Haagse? Ook missen we de link naar de economische portefeuille.

Ook bij de N284 ontbreekt iedere ambitie. D66 zal zich hard maken voor een slowlane van Reusel naar Eindhoven, ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers van Hapert naar Bladel en van Bladel naar de Egyptische poort en betere ontsluiting van industrieterrein Hapert en industrieterrein de Sleutel naast de vanzelfsprekendheid dat de doorstroming in de spits aanzienlijk moet verbeteren.

Ik begon met een felicitatie aan het nieuwe college en wil ook afsluiten met een positieve noot. D66 zal graag meewerken aan een raadsprogramma. Wij denken hierbij in het bijzonder aan een uitgebreide duurzaamheidsambitie, maar ook aan gezamenlijk optrekken in het sociale domein, de ontwikkeling van de Egyptische Poort en het programma van eisen voor de N284.

D66 wenst het nieuwe college veel wijsheid en we bedanken het afscheid nemend college, wethouders Marko van Dalen, Arjan van de Hout en Jan Heijman voor het op de rit houden van onze gemeente in het roerige afgelopen jaar.